Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu.Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları [ Not]:dərs vəsaiti/ Ü.Ə.Hacıbəyli; tərt. T.Seyidov;rəy.:R.F.Zöhrabov,R.A.Məmmədova;Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red.N.R.Hacızadə.bur.məsul.K.İsmayılov.N.Məmmədova. 10 - ci cild:M.-Bakı:Respublika Xatirə Kitabı redaksiyası, 2010. - 552s+40səh ofset dəftər&cce

Axundova Elmira Nüseyn qızı.Heydəe Əliyev:Şəxsiyyət və zaman/ E.H.Axundova;red.A.Aslanov;rus.dil.tərc.O.Məmmədov;rəs. İ.Məmmədov;hissə 6/2 1993-2003:Qaydış.-Bakı:Ozan, 2008.-328s.; [ 64]s.:foto;22 sm.-2000 nüs.-həd.

Ахундова,Эльмира Гусейн гызы, Гейдар Алиев:личность и эпоха / Э,Г, Ахундова; худож,И,Мамедов;ред,В,Морозков,Ч,1 1923-1969,-Баку:Озан, 2007,-384с.:30 вкл.л.,

Azərbaycan 2013 - 2003.Əsrə bərabər illər:İqtisadiyyat:inkişaf və tərəqqi amili kimi. - Bakı:Şərq - Qərb,2013.-276s.:port.,rəngli foto;25,5sm.-5000 nüs. - İSBN 978-9952-404-59-3 (cildli). - İSBN 978-9952-404-85-2: