Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Tahir, Məhəmməd. Şeyx Şamil / M Tahir; ruscadan tərc.Ə.Nicat; red.T.Babayev;Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bərpanəşr, 1992.- Bakı:Xatun Plus,2010.-130s.; 19,5 s

Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Mir Cəlal dünyasından sətirlər : esse = Вехи мира Мир Джалала : эссе / H. X. Orucov. - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006. - 84 səh. - ISBN 5-87459-252-0